Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๖ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๗

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

บทความวิจัย : ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนร่วมของครูระดับประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ผู้วิจัย : พัชนี โคตรมนตรี1

E-mail : 1Phatchanee69@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนร่วมของครูระดับประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนร่วมของครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ประสบการณ์การสอน ที่ตั้ง ประเภทและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่จัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ปีการศึกษา 2558 81 โรงเรียน จำนวน 243 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการจัดการเรียนร่วมของครู สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวิธีของพอร์เตอร์การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า (1) ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนร่วมของครูระดับประถมศึกษามีความสอดคล้องน้อย มีค่าเท่ากับ 0.34 (2) ผลการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนร่วมของครูจำแนกตาม วุฒิการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ประสบการณ์การสอน ที่ตั้ง และขนาดโรงเรียน พบว่า มีค่าความสอดคล้องไม่แตกต่างกันแต่ประเภทโรงเรียนมีค่าความสอดคล้องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


คำสำคัญ:ความสอดคล้อง, การจัดการเรียนร่วม, มาตรฐานการเรียนร่วม


บทความวิจัยเรื่องที่ 7 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 7ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด