Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วารสารปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

บทความวิจัย

๑. การปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บัญชา บูรณสิงห์1, อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์2, พัฑรา สืบศิริ3, มณฑล จันทร์แจ่มใส4 | Abstract


๒. การบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยไทย: ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ให้บริการ
ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส1 ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล1 และซิลเวีย เอ็ม. คอเรีย-เทอเรส2 | Abstract


๓. การศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาในสายอาชีพสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้
ชนิศา ตันติเฉลิม1, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์2, วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์3, บุณฑริกา บูลภักดิ์4,
วาทินี อมรไพศาลเลิศ5, ดุสิดา ทินมาลา6 | Abstract


๔. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา
ภัทรานิษฐ สงประชา1 , ภัทรพล มหาขันธ์2, ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล3 | Abstract


๕. ผลของการฝึกโยนบอลสลับมือต่อความสามารถในการหมุนภาพในใจของนักเรียนที่มี ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ

พุทรา สารีบุตร1, วายุ กาญจนศร2 | Abstract


๖. การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพของนักเรียนออทิสติก ที่มีความบกพร่อง
ในช่องปากเนื่องจากอุบัติเหตุ

วรรณฤดี รุกขวัฒนกุล1, ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์2 | Abstract๗. ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนร่วมของครูระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

พัชนี โคตรมนตรี1 | Abstract


๘. การสื่อสารอัตลักษณ์คนพิการทางการเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ข่าวในประเทศไทย
ปราง ธาระวานิช1 | Abstract
วารสารปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด