Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | บทความวิจัยเรื่องที่ 2

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย : การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561

ผู้วิจัย : ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช1

E-mail : 1dr.tonsophon@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ และนำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบประเมิน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากล่ามภาษามือที่จดแจ้งจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวน 50 คน และการจัดสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย จำนวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พบว่า ทุกมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัดมีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ และ มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 พบว่า ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 20 เกณฑ์ 20 ตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (5 เกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 50 มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการล่ามภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง (3 เกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 15 มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษามือของตนเอง (3 เกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 9 มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพล่ามภาษามือ (7 เกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 14 และมาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2 เกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 12


คำสำคัญ: มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่, ล่ามภาษามือ


บทความวิจัยเรื่องที่ 2 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 2ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด