Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | บทความวิจัยเรื่องที่ 3

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย : การพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม

ผู้วิจัย : ดร.ดนยา อินจำปา1

E-mail : 1year020817@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 2-5 ปี จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช?ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คู่มือชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม และแบบประเมินความสามารถทางภาษาด้านการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม ใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 20 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ได้ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่มที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากสามารถนำมาใช้ได้จริง 2) การหาประสิทธิภาพของชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดยคะแนนระหว่างการพัฒนาทักษะพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม โดยใช้ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่มได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ75.95 และคะแนนหลังการพัฒนาทักษะพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่มโดยใช้ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่มได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้


คำสำคัญ: การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม,ชุดส่งเสริมพัฒนาการ,เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา


บทความวิจัยเรื่องที่ 3 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 3ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด