Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | บทความวิจัยเรื่องที่ 4

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย : ผลของโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ผู้วิจัย : พิชาภรณ์ ก้อนแก้ว1, พัชรินทร์ เสรี2, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์3, สิรินัดดา ปัญญาภาส4

E-mail : 1fonfai@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครอง 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมโปรแกรมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอบรมผู้ปกครอง 4) เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลของผู้ปกครองหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 เดือน และ 3 เดือน เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบวัดผลการทดลองก่อนและหลังโดยมีกลุ่มควบคุม (Pretest Posttest Control Group Design) กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ 6-12 ปี ที่เข้ารับบริการกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 11 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) โปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองที่ได้มีการประยุกต์เนื้อหาบางส่วนมาจากโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2) แบบสอบถามความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะการเรียนรู้บกพร่องสำหรับผู้ปกครอง 3)แบบสอบถามทัศนคติของผู้ปกครอง 4) แบบประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กฉบับผู้ปกครอง 5) แบบประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กฉบับเด็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test และสถิติทดสอบ The Mann-Whitney U Test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนทัศนคติ และ พฤติกรรมในการดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อติดตามคะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง 1 เดือน และ 3 เดือน พบว่าคะแนนไม่แตกต่างกัน แสดงถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลเด็กไม่มีการเปลี่ยนแปลง


คำสำคัญ: โปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครอง, เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้, ความรู้, ทัศนคติ, การดูแลเด็ก


บทความวิจัยเรื่องที่ 4 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 4ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด