Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | บทความวิจัยเรื่องที่ 5

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทยที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน

ผู้วิจัย : พรนภา หอมสินธุ์1, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์2

E-mail : 1phomsin09@gmail.com , 2sroongrat12@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Theory of Triadic Influence: TTI) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชายหญิงที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 289 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Binary logistic regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95%CI ผลการศึกษา พบว่าวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 49.5 และสูบบุหรี่ร้อยละ 24.8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ทัศนคติต่อการดื่ม (OR=5.63, 95%CI=2.843-11.129) การถูกชักชวนให้ดื่ม (OR=17.94, 95%CI=7.637-42.132) และการยอมรับการดื่มของพ่อแม่ (OR=2.10, 95%CI=1.105-3.994) สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ได้แก่ เพศ (OR=2.36, 95%CI=1.001-5.564) ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ (OR=3.50, 95%CI=1.514-8.095) การสูบบุหรี่ของเพื่อน (OR=3.67, 95%CI=199-11.245) และการถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ (OR=24.84, 95%CI=6.980-88.363) ผลการศึกษาครั้งนี้นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโปรแกรมป้องกันพฤติกรรม เสี่ยงดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพและมีความเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับบริบทของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต่อไป


คำสำคัญ: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การสูบบุหรี่, วัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน


บทความวิจัยเรื่องที่ 5 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 5ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด