Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | บทความวิจัยเรื่องที่ 6

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย : ความเท่าเทียมในกฎหมายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ: ประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกา

ผู้วิจัย : พงษ์มนัส ดีอด1

E-mail : 1Pomgmanut.dee@gmail.com

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการบัญญัติ ถึงการรับรองสิทธิความเท่าเทียมกันในมนุษย์ โดยห้ามไม่ให้ มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งความพิการ หรือเหตุแห่งสภาพร่างกาย เป็นต้น เมื่อการศึกษาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม และเครื่องมือในการพัฒนาการประเทศให้มีความก้าวหน้า แต่อย่างไรก็ดีหากสภาพบริบททางการศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อคนพิการ ย่อมส่งผลทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร. (documentary research) จากบทความวิชาการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และคำพิพากษา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคนพิการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม พร้อมกันนี้ เป็น การนำหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศไทยที่จะทำให้เห็นถึงโอกาสการส่งเสริมการศึกษาสำหรับพิการ ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นประเทศแรกที่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการและเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการ และมีมาตรการทางกฎหมายช่วยส่งเสริมการศึกษาของคนพิการให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดย ประเทศไทยควรมีการให้สหวิชาชีพเข้ามาร่วมในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาเฉพาะตัวบุคคลของคนพิการ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้แก่คนพิการที่ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป


คำสำคัญ: กฎหมายการศึกษา, ความเท่าเทียม, คนพิการ


บทความวิจัยเรื่องที่ 6 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 6ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด