Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | บทความวิจัยเรื่องที่ 7

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย : สภาพปัจจุบันและแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัย ของครูโรงเรียนโสตศึกษา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้วิจัย : 1ศรีสุดา พัฒจันทร์, 2ประเสริฐ เรือนนะการ

E-mail : 1Patjan607@gmail.com , 1drprasert_r@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของความสามารถด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของครู การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน จำนวน 142 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัย แบบสอบถามสภาพปัจจุบันความสามารถของการวิจัยของครู และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของครู วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันของความสามารถด้านการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการวิจัยของครูด้านความรู้เท่ากับร้อยละ 42.70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ร้อยละ 60 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.07 ความสามารถด้านการวิจัยของครูด้านทักษะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .609 และความสามารถด้านการวิจัยของครูด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73 2. แนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของครูประกอบด้วย 2 หลักการ คือ 1. หลักการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสามารถของการวิจัยสำหรับครู ซึ่งประกอบด้วย 7 แนวทาง คือ (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา (2) สร้างทีมงานและระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจัยสำหรับครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (3) สร้างกลยุทธ์ให้ครูเกิดแรงจูงใจในการทำวิจัย (4) นำหลักการบริหาร 5W2H เพื่อวางแผนพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครู (5) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการวิจัย (6) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้กับครู และ (7) จัดตั้งคลินิกวิจัยให้คำปรึกษาด้านการวิจัยสำหรับครูแบบ Online และ 2. หลักการพัฒนาความสามารถของการวิจัยสำหรับครู ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ (1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง (2) นำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) มาขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิจัยของครู (3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครู (4) การให้คำปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และ (5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยของครูโดยระบบการนิเทศการวิจัยภายในโรงเรียน


คำสำคัญ: สภาพปัจจุบัน, แนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัย, ครูโรงเรียนโสตศึกษา


บทความวิจัยเรื่องที่ 7 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 7ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด