Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | บทความวิชาการ

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย : การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤตด้วยการเสริมพลังอำนาจตนเอง
กรณีศึกษา สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "จิตสดใสแม้กายพิการ" ของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

เจ้าของบทความวิชาการ : ปริณุต ไชยนิชย์1

E-mail : 1parinut23@gmail.com

บทคัดย่อ

การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ เป็นการที่บุคคลยอมเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเอง อาจมาจากประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่ง หรือภาวะวิกฤตในชีวิต แต่ความยากที่จะเปิดใจยอมรับภาวะวิกฤตอาจต้องใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ คนพิการผู้ประสบวิกฤตที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุ อย่างเช่นกรณีศึกษาอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ผู้เขียนหนังสือ จิตสดใสแม้กายพิการ หนังสือเล่มนี้ถูกนำมาวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดประสบการณ์การเสริมพลังอำนาจตนเองโดยวิเคราะห์ผ่าน 10 ขั้นตอนสู่การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของเมซิโรว์ ทั้ง 10 ข้อแห่งการพัฒนาภายใต้การเสริมพลังอำนาจตนเองของคนพิการผู้ประสบวิกฤต จุดเริ่มต้นของการต่อสู้/ต่อรองในสิ่งที่ต้องเผชิญหลังตกเป็นผู้ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุ (เมื่ออาจารย์เกิดความสิ้นหวัง นั้นคือจุดเริ่มต้นของพลังอำนาจในตนเอง) บทความนี้ชี้ให้เห็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมพลังอำนาจตนเองมีหลายอย่าง (ปัจจัยเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ค่านิยมในตนเอง ความต้องการที่จะเดินหน้าและคงอยู่ต่อไป ความเชื่อที่มีผลให้ผู้ป่วยจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งทางที่ดีและในทางลบ เป้าหมายในชีวิต ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่มีผลต่อความเชื่อต่ออัตมโนทัศน์ แรงจูงใจในตัวผู้ป่วย ความเชื่อในอำนาจการควบคุมได้) ซึ่งผลลัพธ์ของการเสริมพลังอำนาจตนเองได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง 2) ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้


คำสำคัญ: การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์, การเสริมพลังอำนาจตนเอง, คนพิการผู้ประสบวิกฤต, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


บทความวิชาการ :ดาวน์โหลดบทความวิชาการภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด