Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน
เจนจิรา เจนจิตรวาณิช, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี | Abstract


2. การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561
โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช | Abstract


3. การพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะแรกเริ่ม
ดนยา อินจำปา | Abstract


4. ผลของโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
พิชาภรณ์ ก้อนแก้ว, พัชรินทร์ เสรี, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, สิรินัดดา ปัญญาภาส | Abstract


5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทย ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พรนภา หอมสินธุ์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ | Abstract


6. ความเท่าเทียมในกฎหมายด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ: ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
พงษ์มนัส ดีอด | Abstract7. สภาพปัจจุบัน และแนวทางการส่งเสริมความสามารถ ด้านการวิจัยของครูโรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีสุดา พัฒจันทร์, ประเสริฐ เรือนนะการ | Abstract


บทความวิชาการ

8. การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนพิการผู้ประสบวิกฤตด้วยการเสริมพลัง อำนาจตนเองกรณีศึกษา สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "จิตสดใสแม้กายพิการ" ของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
ปริณุต ไชยนิชย์ | Abstract
วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด