Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ 17 | บทความวิจัยเรื่องที่ 7

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

บทความวิจัย : ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองสำหรับผู้ดูแลต่อการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว
ในเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ผู้วิจัย : อุไรวรรณ เที่ยงสมบูรณ์1

E-mail : 1Uraiwan.teing@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองสำหรับต่อการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ดูแลหลักของเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาที่ 1-6 ของโรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดความสามารถในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดำเนินกิจกรรมโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 เดือนละ 1-2 ครั้ง จำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลาห่างกัน 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และ paired t-test ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลหลักของเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ได้รับการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (p< .001) นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ดูแลหลักของเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น


คำสำคัญ: กลุ่มช่วยเหลือตนเองสำหรับผู้ดูแล, ผู้ดูแลหลักเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้,
การจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้


บทความวิจัยเรื่องที่ 8 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 7 ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด