Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วารสารปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

บทความวิจัย

1. การพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องด้านการอ่านในระยะแรกเริ่ม
กรรวิภาร์ หงษ์งาม, สุชีรา พลราชม | Abstract


2. การศึกษารูปแบบสนามฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
สำหรับคนพิการทางการเห็น

สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง | Abstract


3. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตอิสระในบ้านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สุรัญจิต วรรณนวล, ฑมลา บุญกาญจน์, ชนิดา มิตรานันท์ | Abstract


4. ความหลากหลายของตรรกะเชิงสถาบันในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศไทย
ศราวุฒิ อินทพนม, พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Abstract


5. การพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ฐิติยา เนตรวงษ์ | Abstract


6. แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสุขภาพสำหรับคนพิการ
ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, อาดัม นีละไพจิตร | Abstract


7. ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองสำหรับผู้ดูแลต่อการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้

อุไรวรรณ เที่ยงสมบูรณ์ | Abstract


8. การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กด้อยโอกาสที่ตีตราตัวเองว่าอ่านไม่ออก : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ปริณุต ไชยนิชย์, ณัฐพล วันตา, สุเมษย์ หนกหลัง | Abstract
วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด