Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ประจำปี ๒๕๔๙

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ประจำปี ๒๕๔๙


บทความวิชาการ

๑. ประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการในต่างประเทศ
วิจิตา รชตะนันทิกุล | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๒. อาสาสมัครพัฒนาสังคมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๓. SOUND OF SILIENCE
รานี เสงี่ยม | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


บทความวิจัย

๑. การวิจัยและพัฒนารูปแบบบทเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเรื่อง
สุริยุปราคาและจันทรุปราคาบนเว็บสำหรับคนหูหนวก

เบญจพร ศักดิ์ศิริ และพฤหัส ศุภจรรยา | Abstract


๒. การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในเขตเมืองขอนแก่น
น้อมจิตต์ นวลเนตร์ และสิริรักษ์ ภาภิรมย์ | Abstract


๓. ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อคนงานพิการแขนขาที่มีคะแนนอัตมโนทัศน์ต่ำ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
ดาริกา ใสงาม และปิยะรัตน์ นุชผ่องใส | Abstract


วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ประจำปี ๒๕๔๙

บทความวิชาการ

๑. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด: ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดำเนินงาน
เนาวนิตย์ สงคราม. | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๒. การวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ: ประสบการณ์การวิจัยในศูนย์ฝึกอาชีพ
พลอย สืบวิเศษ. | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๓. การวิพากษ์แนวหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ในทุพลภาพศึกษา
ปกรณ์ สิงห์สุริยา และวิภาดา อังสุมาลิน | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๔. ประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดหูหนวก
ณุชนาฎ โต๊ะดี และณัฐมาศ ชัยวัฒนกุลวานิช | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด