Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ - ๒ มกราคม / กรกฎาคม ฉบับพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๐

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ - ๒ มกราคม / กรกฎาคม ฉบับพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๐


บทความวิชาการ

๑. บริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวกที่ National Technical Institute for the Deaf
พรพรรณ์ สมบูรณ์ | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๒. แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
ธนายุส ธนธิติ | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๓. ทวินิยมในรูปแบบเชิงการแพทย์และรูปแบบเชิงสังคม
ปกรณ์ สิงห์สุริยา และวิภาดา อังสุมาลิน | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


บทความวิจัย

๑. การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางสติปัญญาของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
สุจินต์ สว่างศรี | Abstract


๒. การสนับสนุนทางสังคมของผู้พิการทางร่างกายในจังหวัดนครปฐม
แพรว เอี่ยมน้อย | Abstract


๓. โต๊ะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว กรณีนั่งเก้าอี้ล้อเข็น
พรพรรณ์ สมบูรณ์ และไชยพิพัฒน์ ปกป้อง | Abstract


๔. การพัฒนารูปแบบระบบงานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา
อรอนงค์ สงเจริญ และธิดารัตน์ นงค์ทอง | Abstract


menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด