Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๑

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๑


บทความวิจัย

๑. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับผลการดำเนินงานตามความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวคิดโครงสร้างซีท (SEAT) ในจังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2549

วินัย รูปขำดี | Abstract


๒. ต้นแบบอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเข้าใช้งานระบบโดยวิธีการพิสูจน์ใบหน้าบุคคล
สุจิตรา อดุลย์เกษม, จิตดำรง ปรีชาสุข | Abstract


๓. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน : ความหลากหลายแห่งมิติและนัยยะ
ทวี เชื้อสุวรรณทวี | Abstract


บทความวิชาการ

๑. บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พรพรรณ์ สมบูรณ์ | Abstract


๒. ภาษามือ : ภาษาของคนหูหนวก
ราษฎร์ บุญญา | Abstract


๓. พยางค์และคำในภาษามือไทย
อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล และจิรภา นิวาตพันธุ์ | Abstract


menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด