Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ - ๒ มกราคม / มิถุนายน ๒๕๕๓

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ - ๒ มกราคม / มิถุนายน ๒๕๕๓


บทความวิชาการ

๑. ลักษณนามภาษามือไทย: ท่ามือเดี่ยว ท่ามือสองมือคู่ขนาน และท่ามือสองมือแตกต่าง
จิรภา นิวาตพันธุ์, อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล และ ฟิลิปป์ ดิลล์ | Abstract


บทความวิจัย

๑. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรเพื่อการจัดการของครอบครัวกับระดับความเครียด
ของบิดามารดาเด็กออทิสติก

ศิรัฌชยา สร้อยจันทร์ | Abstract


๒. การศึกษาเปรียบเทียบการสอนการดูแลตอขาของคนพิการขาขาด
ระหว่างการสอนโดยพยาบาลกับการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์

ชนานันท์ โพธิ์ขวาง | Abstract


๓. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของผู้ป่วย
ภายหลังจากการฟื้นฟูสภาพจากสถาบันตติยภูมิ

นัดดา รีชีวะ | Abstract


๔. พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในคนหูหนวกจากงานศิลปะเซรามิค
รานี เสงี่ยม | Abstract


บทความ

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริม | PDF

๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ | PDF

๓.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ | PDF


menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด