Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม / มิถุนายน ๒๕๕๓

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม / มิถุนายน ๒๕๕๓


บทความวิจัย

๑. การริเริ่มดำเนินการปฏิรูปการศึกษาสายหลักสำหรับเด็กผู้มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับทุติยภูมิ
ในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ

ปรียาสิริ มานะสันต์ | Abstract


๒. พ่อแม่คือครู...บ้านหนูเป็นห้องเรียน : การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กพิการรุนแรง
ให้จัดการศึกษาในครอบครัว

อุบลรัตน์ นำนาผล | Abstract


๓. ท่ามือการสะกดนิ้วมือไทยสัมพันธ์กับอักษรไทยอย่างไร?
อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล | Abstract


๔. ลักษณะของคำบรรยายอักษรภาษาไทย (Thai Language Caption) ที่เหมาะสมในภาพยนตร์
เพื่อการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร | Abstract


๕. การศึกษารูปแบบการใช้มือในการอ่านอักษรเบรลล์ไทยของนักเรียนพิการทางการเห็น
ในระดับมัธยมศึกษา

สุปราณี ศรีสวัสดิ์ | Abstract


๖. ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกพิมพ์ดีดสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น
ภัคธีมา เที่ยงตรง | Abstract


๗. การใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำๆ ของนักเรียนออทิสติก
พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ | Abstract


๘. ของเล่นพื้นบ้านในงานกิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

สร้อยสุดา วิทยากร , นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ | Abstract


ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม / ธันวาคม ๒๕๕๓

๑. สภาพการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ชนันต์ แสงสีดา | Abstract


๒. ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านของผู้สูงอายุ และคนพิการที่เข้าใช้บริการ
ที่ห้องกายภาพบำบัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สุพัตรา ซ้วนลิ่ม และ เบญจมาศ กุฎอินทร์ | Abstract


๓. รูปแบบการจัดโปรแกรมการฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมประเภท RETINITIS
PIGMENTOSA (RP) ที่โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย

อารยา ประโมจนีย์ | Abstract


๔. การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยชุดกะลาบำบัด

รังสิวุฒิ สุวรรณ | Abstract


๕. ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดชลบุรี

นงนุช ปานทุบวร | Abstract


๖. เจตคติและปัญหาในการให้บริการต่อคนพิการของคนขับรถแท็กซี่
กาญจนา มิตตานนท์สกุล | Abstract


๗. การเข้าถึงโอกาสการทำงานในตลาดแรงงานของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกายในจังหวัดสมุทรปราการ

อรวรรณ สิริวัฒน์ธนกุล | Abstract


๘. การเข้าถึงสื่อมวลชนของเยาวชนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มนฤดี ทองกลอย | Abstract


menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด