Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๐ มกราคม / ธันวาคม ๒๕๕๔

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๐ มกราคม / ธันวาคม ๒๕๕๔


บทความวิชาการ

๑. เศรษฐกิจพอเพียงกับคนพิการ
พรพรรณ์ สมบูรณ์ | Abstract


๒. เทคโนโลยีสำหรับเด็กพิเศษ : ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปใช้
ปรียาสิริ มานะสันต์ | Abstract


๓. สไตล์การเรียนรู้กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนหูหนวก
ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล | Abstract


๔. การพัฒนาจิตสำนึกในการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน

วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ | Abstract


๕. การให้คำปรึกษาแก่คนพิการทางการเห็น : กิจกรรม "สัญลักษณ์ของฉัน" บ่งบอก
"ตัวตนที่ฝัน หรือตัวฉันจริงๆ"

ธิดารัตน์ นงค์ทอง | Abstract


บทความวิจัย

๑. การพัฒนาพจนานุกรมภาพเคลื่อนไหวการสื่อสารแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับประถมศึกษา

สันติชัย วิชา, ภราดร สุรีย์พงษ์ และณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ | Abstract


๒. การศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการ ในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม

ปรีดา สังข์สว่าง | Abstract


๓. การประเมินผลการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พรพรรณ์ สมบูรณ์ | Abstractปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๐ มกราคม / ธันวาคม ๒๕๕๔ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด