Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๑ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๑ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๕


บทความวิจัย

๑. การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทย: ภาพยนตร์
ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร | Abstract


๒. รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชน
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ปราณี สุทธิสุคนธ์ และสมชาย วิริภิรมย์กูล | Abstract


๓. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นิดา วงศ์สวัสดิ์, เบญจพร ศักดิ์ศิริ | Abstract


๔. เทคนิคการผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของ
คนพิการทางการได้ยินโดยใช้ผู้แสดงภาษามือ

อิทธิพล โพธิพันธุ์ | Abstract


๕. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูด

สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, เบญจพร ศักดิ์ศิริ, ราตรี เก่งกล้า และสุพัตรา ทองน่วม | Abstract


๖. รูปแบบความร่วมมือในการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
เศรษฐชัย ชัยสนิท, สัมพันธุ์ จันทร์ดี, สุรชัย สุขสกุลชัย และวชิรพันธ์ แก้วประพันธ์ | Abstract


๗. สถานการณ์และการบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษาของคนพิการในทศวรรษ
ที่ผ่านมาของประเทศไทย

ดลพร เผือกคง | Abstract


๘. ปัจจัยที่มีผลต่อเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ | Abstractปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๑ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด