<วารสารปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒
Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒


บทความวิจัย

๑. เจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลังอานาจ
เนตรชนก สุนา | Abstract


๒. การรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในระบบการเรียนการสอน
แบบระบบรวมและระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา

ธัญพร นวลพุ่ม | Abstract


๓. การประเมินผลโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายสาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ Motor Aphasia บนอุปกรณ์แท็บเล็ต
สามารถ สุขเจริญ, เบญจพร ศักดิ์ศิริ | Abstract


๔. รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับคนพิการทางการได้ยิน
ธีรศานต์ ไหลหลั่ง, เบญจพร ศักดิ์ศิริ | Abstract


๕. การพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา
สำหรับนักศึกษาหูหนวกวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

รานี เสงี่ยม, ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, จรรยา ชัยนาม, นัทที ศรีถม, อารี ภาวสุทธิไพศิฐ, เสรี เทียนเจลี้ | Abstract


๖. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ภาพนิ่งหลายภาพแบบคลิก แสดงผลทีละขั้น
กับการใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็นสื่อประกอบการสอนการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ (Flash)
สำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน ระดับปริญญาตรี: การศึกษากลุ่มเล็ก

สุธา เหลือลมัย | Abstract


บทความแปล

๑. Educational Outcomes of Tutoring: A Meta-analysis of Findings
Peter A Cohen, James A. Kulik and Chen-Lin C. Kulik

แปลโดย อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ | Abstractวารสารปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒ มการาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDFmenu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด