ขณะนี้อยู่ที่ | วิทยาลัยราชสุดา | หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา

ภาพภายในหัองสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่สนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความพิการ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คนพิการและผู้สนใจทั่วไป ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีที่นั่งอ่านหนังสือ 70 ที่นั่ง บนพื้นที่ประมาณ 470 ตารางเมตร

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งความรู้ ที่ส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย และขับเคลื่อนงานบริการสารสน เทศด้านคนพิการ สู่สังคม

พันธกิจ

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านคนพิการ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้รับเข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จะให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทรัพยากรสารสนเทศ

ประกอบด้วย หนังสือทั่วไปด้านคนพิการ ตำรา หนังสืออ้างอิง ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร ดรรชนีวารสารและสาระสังเขป จุลสาร หนังสือพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ดีวีดี ซีดีรอม วีดิทัศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวก ภาพนักศึกษาค้นหาหนังสือภายในห้องสมุดของวิทยาลัยราชสุดาเอกสารอักษรเบรลล์ หนังสือตัวอักษรขยายใหญ่ หนังสือภาพนูน และหนังสือเสียงสำหรับ คนตาบอด สิทธิบัตร รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใครอบคลุมบทความวารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บริการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

ประกอบด้วย บริการจัดมุมหนังสือสำรองตามสาขาวิชาหรือตามกลุ่มผู้เรียนบริการยืม-คืน ยืมระหว่างห้องสมุดต่างวิทยาเขต และต่างมหาวิทยาลัย บริการแนะนำการใช้บริการของห้องสมุด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศและแนะนำการทำวิจัย บริการรวบรวมและจัดการบรรณานุกรม บริการการอ่านสำหรับคนตาบอด บริการเครื่องเล่นที่ใช้กับสื่อมัลติมีเดียและสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องอ่านขยายตัวอักษร CCTV บริการพื้นที่สำหรับห้องสมุดมีชีวิต บริการส่วนค้นคว้าเฉพาะบุคคล บริการห้องค้นคว้ารายกลุ่ม บริการจัดทำและเผยแพร่ดรรชนีวารสารและสาระสังเขปบนฐานข้อมูล Mahidol Journal Index บริการ Subject guides แนะนำสารสนเทศที่สำคัญสาขาความพิการ บริการจัดบอร์ดเผยแพร่ ข่าวสารทันสมัยที่เกี่ยวกับคนพิการ

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 124, 144 อีเมล์ lirs@mahidol.ac.th
วันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์
เวลาทำการ 8.30-16.30 น.