ขณะนี้อยู่ที่ | วิทยาลัยราชสุดา | หน้าแรก | ทรัพยาการสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ

ประกอบด้วย หนังสือทั่วไปด้านคนพิการ ตำรา หนังสืออ้างอิง ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ดีวีดี ซีดีรอม วีดิทัศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวก เอกสารอักษรเบรลล์ หนังสือตัวอักษรขยายใหญ่ หนังสือภาพนูน และหนังสือเสียงสำหรับ คนตาบอด สิทธิบัตร รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใครอบคลุมบทความวารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บริการของห้องสมุด

ประกอบด้วย บริการจัดมุมหนังสือสำรองตามสาขาวิชาหรือตามกลุ่มผู้เรียนบริการยืม-คืน ยืมระหว่างห้องสมุดต่างวิทยาเขต และต่างมหาวิทยาลัย บริการแนะนำการใช้บริการของห้องสมุด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศ บริการจัดทำบรรณานุกรม บริการการอ่านสำหรับคนตาบอด บริการส่วนค้นคว้าเฉพาะบุคคล Mahidol IR แนะนำสารสนเทศที่สำคัญสาขาความพิการ บริการจัดบอร์ดเผยแพร่

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 124, 144 อีเมล์ lirs@mahidol.ac.th
วันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์
เวลาทำการ 8.30-16.30 น.