Activity / Program

ที่ Activity / Program SDG Goal
1 โครงการต้นแบบนำร่อง (non-degree) 'Flexible Education' program สำหรับผู้พิการ
2 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ AI Trainer สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (วันที่ 17-24 มิถุนายน 2563 รวม 6 วัน) โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%
3 การฝึกอรม "หลักสูตรภาษาไทย 45 ชั่วโมง" (วันที่ 15-19, 22-23 มิถุนายน 2563 รวม 7 วัน) และ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง" (วันที่ 24-26, 29-30 มิถุนายน 2563 รวม 5 วัน) สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%
4 การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563
5 International Training Course "Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan"
6 โครงการ Transforming Future of Work for Gender Equality: Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเพื่อ up-skill ในการทำงานด้าน digital skills ให้กับผู้หญิงที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 15 คน
7 กิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Web Accessibility for Blind and Low Vision Person" ในระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ให้แก่ Mr. Dorji Phuntsho จาก Disabled Person's Association of Bhutan ประเทศภูฏาน
8 โครงการ "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1 : Run for Ratchasuda" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (วิ่งเพื่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อระดมทุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา และเพื่อรณรงค์การเรียนรู้เพื่อร่วมสร้าง "สังคมสำหรับทุกคน" (Inclusive society)
9 โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการ ได้ยิน ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง true lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
10 หน่วยบริการนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา
11 การจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563
12 การจัดทำสื่อวิดีทัศน์ การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น