กลุ่มที่ 2: Activity / Program

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ AI Trainer สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ AI Trainer สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ที่มาและความสำคัญของปัญหา :     การที่ผู้พิการมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ค่อนข้างยาก หรือแม้แต่เข้ามาศึกษาแล้วก็ยังมีความไม่พร้อมในบางประเด็นส่งผลให้ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยราชสุดาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (Pre-college program) และเปิดโอกาสให้เยาวชนพิการมากขึ้น ทั้งที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่า โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และออกแบบหลักสูตรให้กระชับตอบโจทย์ความจำเป็นของเยาวชนพิการ และตอบความต้องการของสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ระหว่างวันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ตัวผู้พิการ และ บริษัท Vulcan Coalition (Ava Advisory)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาอาชีพที่มีคุณค่าและสร้างงานที่สามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้พิการ ซึ่งรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญานี้จะถูกปันกลับมาให้ผู้พิการที่เป็นผู้ฝึก AI เป็นการเพิ่มโอกาสในการมี Lifetime Revenue ให้กับผู้พิการ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน 3 เครื่องมือดิจิทัล ได้แก่ Webex (Virtual Classroom หลัก), Line และ Google Classroom
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : เยาวชนผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 13 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม :     ผู้พิการที่ผ่านการอบรมจะมีทางเลือกทางอาชีพในการจ้างงานตามมาตรา 35 ซึ่งสามารถเป็นครูผู้ช่วยสอนในโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็น AI Trainer
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2020/006-2020/025-06-2020.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ