กลุ่มที่ 2: Activity / Program

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25
ที่มาและความสำคัญของปัญหา : เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสสูงขึ้น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนที่ตาบอดหรือคนพิการทางการเห็น ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดได้มาแข่งขันการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ชิงโล่พระราชทาน สร้างแรงจูงใจให้คนตาบอดฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของคนตาบอกให้ดีขึ้น และถือได้ว่าเป็นการให้โอกาสแก่คนพิการได้แสดงความสามารถตลอดจนเป็นแบบอย่างการใช้อักษรเบรลล์ในในกลุ่มคนตาบอดให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย / กองทุนส่งเสริมมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์/ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนพิการทางการเห็น/ คนพิการทางการเห็นในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน
วัตถุประสงค์ :     1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเขียนอักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและรหัสคณิตศาสตร์
    2) เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : จัดการประกวด
    1) การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ
        - การอ่านอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        - การเขียนอักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและรหัสคณิตศาสตร์
    2) การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับนานาชาติ
    3) การแข่งขัน "ท้าให้อ่าน" โดยในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนก่อนวันจัดงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ผู้แข่งขันจะต้องอ่านหนังสือเบรลล์ที่ได้รับจากคณธกรรมการ ผ่าน Facebook Live โดยกรรมการตัดสินจะประเมินความสม่ำเสมอและคุณภาพการอ่านของผู้แข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันจัดงาน
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : คนพิการทางการเห็น และผู้ทำงานเกี่ยวข้องด้านคนพิการทางการเห็น
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 350 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม : - ผู้พิการทางการเห็นได้พัฒนาทักษะการใช้อักษรเบรลล์
- ผู้พิการทางการเห็นได้รับโอกาสและแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- วิทยาลัยราชสุดาได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัย การสร้งองค์ความรู้ใหม่ด้านอักษรเบรลล์
- ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาสำหรับคนตาบอด ในประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดในภูมิภาคอาเซียน
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2020/001-2020/003-01-2020/017-01-2020.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ