กลุ่มที่ 2: Activity / Program

การจัดทำสื่อวิดีทัศน์
การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์
เพื่อใช้ในการสื่อสารการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : การจัดทำสื่อวิดีทัศน์ การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ที่มาและความสำคัญของปัญหา :     จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ มีการแถลงการณ์จำนวนการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อต่าง ๆ แต่ก็ยังมีผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นอีกไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมากจากการนำข้อมูลสารสนเทศมานำเสนอโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น และข้อจำกัดของโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเข้าไม่ถึงข้อมูลสารสนเทศ ไม่เข้าใจถึงวิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19
    ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จึงควรมีสื่อที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้จริง เพื่อลดความช่องว่างทางดิจิตอล (digital divide) และสร้างภูมิคุ้มกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในรูปแบบ real time และเป็นรูปแบบ two way communication ที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ และการถามตอบปัญหาที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เช่น การเข้าถึงบริการสุขภาพ การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกฉินเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : 15 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : - Online บน Facebook "Covid-19 info for blind person"
- สถานีรถไฟฟ้า BTS บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเพทฯ จำกัด (มหาชน)
- สถาบันบำราศนราดูร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : - สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- สถาบันบำราศนราดูร
- สถานีรถไฟฟ้า BTS บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเพทฯ จำกัด (มหาชน)
- สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์การปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : - Facebook
- วิดีทัศน์
- Live Facebook
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
- สร้างความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์ การปฏิบัติตัว ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ผ่าน Facebook "Covid-19 info for blind person"
- ผลิตสื่อวิดีทัศน์ เรื่องการใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น"
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 28,994 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม :     - ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ได้รับความรู้จากวิดีทัศน์ที่ออนไลน์อยู่บน Facebook "Covid-19 info for blind person" เรื่องการใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2020/008-2020/06-08-2020-001.php
-https://www.facebook.com/2020paranee
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ