กลุ่มที่ 2: Activity / Program

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : หน่วยบริการนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา
ที่มาและความสำคัญของปัญหา : วิทยาลัยราชสุดา สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ โดยเปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบการศึกษา จึงจัดให้มีหน่วยบริการนักศึกษาพิการ เพื่อจัดบริการสนับสนุนช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ตลอดปีการศึกษา
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปโดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนักศึกษา
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ :     1) จัดทำบริการสนับสนุนรายบุคคล โดยการประเมินศักยภาพ ความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพิการ
    2) จัดบริการ / สื่อ/ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักศึกษา เช่น บริการล่ามภาษามือ การจดคำบรรยาย การผลิตสื่อสำหรับคนพิการทางการเห็น การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงสำหรับคนพิการ
    3) ให้คำปรึกษารรายบุคคล/ รายกลุ่ม
    4) ให้บริการแบบ One stop service โดยนักศึกษาพิการติดต่อขอรับบริการที่หน่วย DSS ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานการบริการให้นักศึกษา
    5) ให้บริการอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการเฉพาะบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : นักศึกษาพิการทุกหลักสูตรของวิทยาลัยราชสุดา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 22 คน (ปีการศึกษา 2563)
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม : นักศึกษาพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://www.facebook.com/DSS-RS-Mahidol-323276665161028/
https://rs.mahidol.ac.th/thai/student/dss.html
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ