กลุ่มที่ 2: Activity / Program

โครงการต้นแบบนำร่อง (non-degree)
'Flexible Education' program สำหรับผู้พิการ

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการต้นแบบนำร่อง (non-degree) 'Flexible Education' program สำหรับผู้พิการ
ที่มาและความสำคัญของปัญหา : การที่ผู้พิการมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ค่อนข้างยาก หรือแม้แต่เข้ามาศึกษาแล้วก็ยังมีความไม่พร้อมในบางประเด็นส่งผลให้ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยราชสุดาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (Pre-college program) และเปิดโอกาสให้เยาวชนพิการมากขึ้น ทั้งที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่า โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และออกแบบหลักสูตรให้กระขับตอบโจทย์ความจำเป็นของเยาวชนพิการ และตอบความต้องการของสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล, กลุ่มบริษัท ปตท., บริษัท โฮมโปร, บริษัท Vulcan Coalition (Ava Advisory)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และ สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนและเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้พิการ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : การเรียนเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงาน (Hard Skills) และ ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

    ระยะที่ 1 : Skills Preparation การเตรียมความพร้อม 2 เดือน สำหรับผู้พิการ 30 คน ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ผ่านการเรียนออนไลน์ (Virtual Classroom) โดยใช้ IPad ดังนี้
       1. หลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงาน (Hard Skills) ประกอบด้วย 4 หลักสูตรสำหรับผู้พิการหูหนวก และ 4 หลักสูตรสำหรับผู้พิการทางกายและเคลื่อนไหว
          1.1 หลักสูตรสำหรับผู้พิการหูหนวก จำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษามือไทย หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐาน หลักสูตรภาษาภาอังกฤษพื้นฐาน และหลักสูตรดิจิทัล
          1.2 หลักสูตรสำหรับผู้พิการทางกายและเคลื่อนไหว จำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรค้นหาอาชีพและฝึกคิดแบบผู้ประกอบการ หลักสูตรสร้างการเรียนทางการเงิน หลักสูตร AI Trainer หลักสูตรดิจิทัล
       2. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skill) 1 หลักสูตร ประกอบด้วย 9 Modules คือ
             1) Introduction to Soft Skills 2) Being Wisdom of the Land 3) Living with Unexpected and Uncertainty 4) Goal Setting, Life Design and Change Making 5) Professionism 6) Health Literacy 7) Sustainability Practice and the Society 8) Building Contemplation and Compassion 9) Scientific Thinking and Creative

    ระยะที่ 2 : Career Development & The Pre-Incubation Program : การพัฒนาอาชีพ (ประมาณ 600 ชั่วโมง) และโปรแกรมการบ่มเพาะพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอาชีพอิสระและธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้พิการ
       1. หลักสูตรพัฒนาอาชีพ คือ หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ (Career Development)
       2. โปรแกรมบ่มเพาะพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอาชีพอิสระและธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้พิการ (The Pre-Incubation Program)
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : ผู้พิการที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม : ผู้พิการที่ผ่านการอบรมฝึกอบรมจะมีทางเลือกทางอาชีพหลัก ๆ 4 เส้นทาง ได้แก่ :
       1. การจ้างงานกระแสหลักตามมาตรา 33 กับภาคเครือข่าย
       2. การจ้างงานตามมาตรา 35 ให้เป็นครูผู้ช่วยสอนในโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็น AI Trainer
       3. การจ้างงานตามมาตรา 35 ในการประกอบอาชีพอิสระ
       4. ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมคนพิการ
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2020/008-2020/018-08-2020.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ