กลุ่มที่ 2: Activity / Program

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ
ด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
ที่มาและความสำคัญของปัญหา : เพื่อพัฒนาสังคมแห่ง "การเรียนรู้ร่วมกัน" ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อเติมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้พิการ สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน ผ่านเนื้อหาและวิธีการเรียนร่วมกันในห้องเรียนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการการสร้างโอกาสให้คนพิการทางการได้ยินมีทางเลือกในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปที่มีจิตอาสาได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับคนพิการ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ห้อง true lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บริษัท กล่องดินสอ จำกัด /กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วัตถุประสงค์ :     - เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
    - เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการและอาสาสมัคร
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : นักศึกษาพิการทางการได้ยิน และนักศึกษาอาสาสมัครนักออกแบบ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน (นักศึกษาพิการทางการได้ยิน 10 คน และนักศึกษาอาสาสมัครออกแบบ 10 คน)
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม : การพัฒนาเป็นหลักสูตรอาชีพด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับผู้พิการ
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2019/007-2019/012-07-2019-001.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ