กลุ่มที่ 2: Activity / Program

โครงการ "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1 : Run for Ratchasuda"
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการ "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1 : Run for Ratchasuda" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ที่มาและความสำคัญของปัญหา :     วิทยาลัยราชสุดามีปรัชญาในการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียน ดังนั้นวิทยาลัยจึงตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม "สังคมสำหรับทุกคน" หรือ Inclusive society ซึ่งเป็นสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีโอกาส มีศักดิ์ศรี และให้ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ สถานที่ กิจกรรมและข้อมูลทางสังคมได้อย่างเสมอภาคกัน ซึ่งในปัจจุบันยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เช่น กลุ่มคนยากจน ชนกลุ่มน้อย และคนพิการ ในกลุ่มคนพิการนั้น วิทยาลัยราชสุดา ได้มีการดำเนินงานทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และวิจัยเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอนปัจจุบันวิทยาลัยราชสุดา มีนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมกับนักศึกษาไม่พิการ โดยจำแนกตามประเภทความพิการ ได้แก่ นักศึกษาพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย นักศึกษาพิการด้านการเห็น นักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว และนักศึกษาพิการทางออทิสติกซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่ควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา การร่วมกิจกรรมในสังคม มีความเสมอภาคในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
    เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพิการและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำของนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดาจึงได้จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล "Ratchasuda Mini Marathon : RUN for RATCHASUDA" โดยเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันกับบุคคลทั่วไป และยังเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของ Inclusive Society และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมน่าอยู่ที่คนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มูลนิธิราชสุดา, ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา, มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ห่าง ร้านต่างๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อระดมทุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา และเพื่อรณรงค์การเรียนรู้เพื่อร่วมสร้าง "สังคมสำหรับทุกคน" (Inclusive society)
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : จัดกิจกรรมงานเดิ่น - วิ่ง และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษามือให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม :     1. บุคคลทั่วไป หรือ นักวิ่งทั่วประเทศ
    2. กลุ่มคนพิการทุกประเภท
    3. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 2,999 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม :     1. วิทยาลัยมีทุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดาเพิ่มขึ้น
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการสร้าง "สังคมสำหรับทุกคน" (Inclusive society)
    3. วิทยาลัยราชสุดาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น
    4. เกิดเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2019/012-2019/022-012-2019-001.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ