กลุ่มที่ 2: Activity / Program

การฝึกอรม "หลักสูตรภาษาไทย 45 ชั่วโมง"

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : การฝึกอรม "หลักสูตรภาษาไทย 45 ชั่วโมง"
ที่มาและความสำคัญของปัญหา :     การที่ผู้พิการมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ค่อนข้างยาก หรือแม้แต่เข้ามาศึกษาแล้วก็ยังมีความไม่พร้อมในบางประเด็นส่งผลให้ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยราชสุดาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (Pre-college program) และเปิดโอกาสให้เยาวชนพิการมากขึ้น ทั้งที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่า โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และออกแบบหลักสูตรให้กระชับตอบโจทย์ความจำเป็นของเยาวชนพิการ และตอบความต้องการของสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ตัวผู้พิการ และ ผู้ใช้บัณฑิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนและเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้พิการ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน 3 เครื่องมือดิจิทัล ได้แก่ Webex (Virtual Classroom), Google Classroom เป็น Learning Management System) และ Line (เน้น Interactive participation เพิ่ม Learning Experience ระหว่างการเรียนการสอน)
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : ผู้พิการทางการได้ยิน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 28 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม :     ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้ภาษามือไทย (ซึ่งเป็นภาษาที่ 1) ของคนหูหนวกได้อย่างถูกต้อง
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2020/006-2020/018-06-2020.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ