กลุ่มที่ 2: Activity / Program

โครงการ Transforming Future of Work for Gender Equality:
Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการ Transforming Future of Work for Gender Equality: Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability
ที่มาและความสำคัญของปัญหา : ผู้หญิงพิการต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายในการหางานทำ ความก้าวหน้าในอาชีพ และการได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป รวมถึงความรุนแรงทางด้านเพศ อีกทั้ง การทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคตมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศไทยจึงได้ร่วมกับรัฐบาลไทย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาน หาแนวทางแก้ไขอุปสรรคและความท้าทายดังกล่าว โดยเล็งเห็นว่าผู้หญิงพิการมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ และความชำนาญ ให้สามารถที่จะก้าวออกไปสู่สังคมการทำงานได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศไทย, บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โฮมโปร และ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, คนพิการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงานในยุค 4.0
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ up-skill ในการทำงานด้าน digital skills ให้กับผู้หญิงที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีผู้เข้ารับการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : ผู้หญิงผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 15 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม : ผู้พิการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในโปรแกรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2019/011-2019/028-011-2019-001.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ