กลุ่มที่ 2: Activity / Program

กิจกรรมการอบรมนานาชาติ
เรื่อง "Web Accessibility for Blind and Low Vision Persons"

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : กิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Web Accessibility for Blind and Low Vision Persons"
ที่มาและความสำคัญของปัญหา :     วิทยาลัยราชสุดามีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศภูฐานกว่าสิบปี การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนา Web site ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Web Accessibility บุคลากรในสมาคมคนพิการนี้มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนา Web site ที่ใช้ทั่วไป แต่ยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และได้ติดต่อวิทยาลัยเพื่อขอให้เพิ่มความรู้ด้านี้ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงของคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางเป็นพิเศษ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ในระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : Disabled Persons Association of Bhutan
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและได้ฝึกการพัฒนา Web site ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเน้นการเข้าถึงของคนพิการทางการเห็น และนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศภูฐาน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : อบรมเชิงปติบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : บุคลากรของหน่วยงานจากประเทศภูฏาน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1 คน Mr. Dorji Phuntsho เป็นเจ้าหน้าที่ไอทีของหน่วยงาน เป็นคนสายตาเลือนราง
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม :     บุคลากรได้กลับไปประเทศภูฐาน และปรับปรุง Website ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ Web Accessibility Guideline และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักพัฒนา Web site ในประเทศ และเปิดโอกาสให้คนพิการ รวมทั้งคนพิการทางการเห็น เข้าถึงข้อมูลอย่างสมบูณย์มากขึ้น
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน : https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2019/011-2019/015-011-2019.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ