กลุ่มที่ 3 : Conference/ Meeting

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วัคซีนใจ"

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมมนา/ Conference กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วัคซีนใจ"
ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากความเครียดเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังด้วยหัวใจและความเข้าใจที่เชื่อมโยงนักศึกษากับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันรับมือกับความเครียด สร้างระบบภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง และก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน จึงได้จัดทำโครงการเสวนาออนไลน์ขึ้น
หัวข้อในการสัมมนา The 'Mindfulness-Happiness' Vaccination – "รับมือความเครียดอย่างไรไม่ให้กลายเป็นซึมเศร้า"
สถานที่จัดงาน สถานที่ออนไลน์: ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง True Lab
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, กองกิจการนักศึกษา, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บทบาทของหน่วยงาน เป็นเจ้าภาพจัดการกิจกรรม (โดยคำนึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงและการเข้าร่วมกิจกรรม จึงจัดให้มีล่ามภาษามือเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงและเข้าร่วมกิจกรรมได้)
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นเสมือนประตูบานแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรเริ่มสังเกตและสำรวจสัญญาณของจิตใจที่ไม่ควรมองข้าม เข้าใจความเครียดในมิติต่างๆ เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจ ยอมรับ รับมือ และสามารถก้าวผ่านความเครียดได้ ให้กลับมาสดใสและมองโลกในแง่ดี มีพลังในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 104 คน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์เวลาเผชิญปัญหา ความผิดหวัง และการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้วปัญหาและความเครียดไม่ได้น่ากลัว แต่ความรู้สึกและปฏิกิริยาของเราต่อความเครียดเป็นสิ่งที่น่ากลัว สิ่งสำคัญคือการมองและเรียนรู้จากปัญหาในมุมบวก เพราะชีวิตคือเรียนรู้ตลอดเวลา ฝึกเทคนิคการฟื้นฟูจิตใจตนเองยามอ่อนล้า การให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง ฝึกขอบคุณตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว ขอบคุณลมหายใจของตนเองที่ทำให้เรายังมีแรงเรียนรู้และก้าวผ่านปัญหา
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี) ทั้งนี้กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วัคซีนใจ" ได้รับการตอบรับดีมาก โดยเกินกว่า 90% ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในกิจกรรมมากที่สุดและต้องการให้มีการจัดเสวนาแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไป
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2020/006-2020/015-06-2020.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Snow