กลุ่มที่ 3 : Conference/ Meeting

การประชุมวิชาการ
"การเสริมพลังและความยั่งยืน
(Psychosocial Network Conference 2020: Sustainable Empowerment
and Hope for the Lived Experience)"

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมมนา/ Conference การประชุมวิชาการ "การเสริมพลังและความยั่งยืน (Psychosocial Network Conference 2020: Sustainable Empowerment and Hope for the Lived Experience)"
ที่มาและความสำคัญ      ในการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการด้านจิตสังคม นอกจากการดูแลรักษาทางการแพทย์โดยนักวิชาชีพต่างๆ การเพื่อนำพาให้สามารถ "คืนสู่สุขภาวะ" ต้องอาศัยกระบวนการขับเคลื่อนที่มีความเข้าใจตรงกันทั้งในระบบสาธารณะสุข ภาคประชาน และสังคมทุกภาคส่วน รวมทั้งตัวผู้ป่วยจิตเวช หรือ คนพิการทางจิตสังคม และญาติ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคืนสู่สุขภาวะปกติทางจิตเวช และเสริมพลังแก่ผู้มีประสบการณ์ตรง ผู้ดูแล บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจ จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะก้าวไปสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
หัวข้อในการสัมมนา "การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน"
สถานที่จัดงาน ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน(จิตเวชชาย) โรงพยาบาลศรีธัญญา
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน สมาคมสายใยครอบครัว (องค์กรคนพิการทางด้านจิตสังคม) ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
บทบาทของหน่วยงาน      เป็นองค์กรที่สร้างความรู้และร่วมพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา "การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน" โดยนำเสนอในสาระสำคัญที่ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต้องมีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนในทุกคนสามารถมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสังคมได้ ตามบทบาทที่เหมาะสมและมีความหมาย ซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการ "ฟื้นฟูสมรรถภาพ" โดยเฉพาะสำหรับคนพิการด้านจิตสังคม มักเริ่มที่ระบบสุขภาพ โดยนักวิชาชีพ แต่เมื่อมุ่งนำพาให้สามารถ "คืนสู่สุขภาวะ" จึงต้องใช้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปเกินกว่าขอบเขต "โรงพยาบาลและการแพทย์" ซึ่งรวมถึง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยคนอื่นๆที่ไม่ใช่นักวิชาชีพด้วย ที่สำคัญที่สุดก็คือ "ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง" ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเวช หรือ คนพิการทางจิตสังคม และญาตินั่นเองกระบวนการ "คืนสู่สุขภาวะ" เป็นเสมือนการเดินทางของแต่ละชีวิต เจ้าของชีวิตต้องเป็นผู้เดินทางด้วยตัวเอง กำหนดทิศทางและก้าวเดินโดยมีระบบ/กลไกสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สนับสนุนสำคัญนับได้ตั้งแต่ เพื่อนช่วยเพื่อน สมาชิกในครอบครัว ผู้ให้บริการสนับสนุนการดำรงชีวิตในภาคส่วนต่างๆ สื่อสาธารณะและคนทั่วไปในสังคม กระบวนการนี้ต้องมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่คอยเติมเสริมพลังให้ก้าวเดินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้สอดคล้องกับบริบทชีวิตของแต่ละคน ในแต่ละช่วงเวลาที่อาจมีขยับขึ้นๆลงๆได้
     ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญ ของความสำเร็จและความยั่งยืนของการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อคืนสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ได้แก่ 1) วิธีคิด (mindset) ของทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวผู้ป่วยจิตเวชหรือคนพิการทางจิตสังคมเอง ที่ต้องหลีกเลี่ยงการประทับตีตรา จำกัดโอกาสและบทบาทของคนพิการ หากแต่ต้องเปิดโอกาสและให้เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นเจ้าของชีวิตและศักยภาพของคนพิการ 2) การมีระบบและกลไกบริการที่สนับสนุนทั้งกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกระบวนการคืนสู่สุขภาวะ ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ 3) การมีกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และมาตรฐานแนวทางปฏิบัติทางวิชาชีพที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง "ความยั่งยืน" ของกระบวนการ "เสริมพลัง" ดังที่กล่าวมา ต้องการ "ความรู้" ที่จะเข้ามาสร้างการเรียนรู้บนเส้นทางคืนสู่สุขภาวะ และสร้างความเปลี่ยนแปลงของระบบบริการ สังคม และในระดับชีวิตที่เป็นปัจเจก ในการนี้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคืนสู่สุขภาวะปกติทางจิตเวช และเสริมพลังแก่ผู้มีประสบการณ์ตรง ผู้ดูแล บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี) -
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี)     เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการเสริมพลัง ให้แก่บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วย ผู้ดูแลประชาชนทั่วไปและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตสังคมและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของกระบวนการเสริมพลัง ในสร้างการเรียนรู้บนเส้นทางคืนสู่สุขภาวะ และสร้างความเปลี่ยนแปลงของระบบบริการ สังคม และในระดับชีวิตที่เป็นปัจเจกต่อไป
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2020/010-2020/015-010-2020.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ