กลุ่มที่ 3 : Conference/ Meeting

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6
The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมมนา/ Conference งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6
The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019
ที่มาและความสำคัญ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินงานด้านคนพิการจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้สามารถเท่าทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลก จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการสู่สาธารณะ และมุ่งเน้นให้เป็นการยกระดับการประชุมวิชาการสู่สากลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรด้านความพิการในระดับนานาชาติ โดยวิทยาลัยราชสุดา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 – 2561 รวมจำนวน 5 ครั้ง
หัวข้อในการสัมมนา "Creating a World of Opportunities for All"
สถานที่จัดงาน โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยนและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน -
บทบาทของหน่วยงาน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และนวัตกรรมด้านคนพิการในระดับนานาชาติ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 47 คน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี) เกิดความคุ้มค่าของการเชิญวิทยากรชาวต่างชาติ ที่มีความรู้ความสามารถที่ชัดเจน จึงสามารถเชิญวิทยากรในการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) การเป็นวิทยากรบรรยาย (keynote ) และ วิทยากรอภิปราย (panelist) ในงานประชุมวิชาการ การเชิญเป็น visiting professor ให้กับวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากร มีการต่อยอดสัมพันธภาพในแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนผลงานนักศึกษา และการทำงานงานวิจัยร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/ Conference (ถ้ามี) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 81.29 มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.75 และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการโดยภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ 84.80
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2019/005-2019/016-05-2019.php
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ