งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา

ที่ ชื่องานวิจัย SDG Goal
1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
2 การจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาพิการในสถานศึกษาสังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บทความเรื่อง "การบริหารและบริการสนับสนุนผู้เรียนพิการในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"
3 มุมมองของครูต่อบทบาทดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก: กรณีศึกษาในโรงเรียนสอนคนหูหนวก
4 Disability Law and Policy in Thailand: An Ideal and Reality in the Past Decade
5 Managing Knowledge-Related Barriers to Technological Innovation Through Exploitative and Explorative Organization Strategies
6 Organizational Pathways for Social Innovation and Societal Impacts in Disability Nonprofit
7 การสำรวจ "สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีความพิการที่มีอายุ 15-30 ปี ในประเทศไทยอย่างไร"
8 งานวิจัยเรื่อง "การศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป"