กลุ่มที่ 1: งานวิจัย/การสำรวจ/ ผลการศึกษา

การศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ
และการสร้างเสริมสุขภาพโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย "การศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป"
ที่มาและความสำคัญ การเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ นับเป็นประเด็นที่คณะกรรมการสุขภาพคนพิการให้ความสำคัญอย่างมาก ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่งสามระบบ ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีส่วนสำคัญในการสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยมี ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรอบในการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ตามความจำเป็นให้กับผู้มีสิทธิของแต่ละระบบ ซึ่งยังคงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงสิทธิ์ และนี่โจทย์หลักในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ว่าด้วย "ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ" โดยที่ควรให้น้ำหนักกับการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หรือบริการสุขภาพด้านการบำบัดรักษาสภาวะสุขภาพที่เกิดร่วมกับความพิการเพิ่มขึ้นด้วย
ขอบเขต/ พื้นที่ศึกษา ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ได้รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 10 ศูนย์
    - ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาคประชาชน 6 ศูนย์
    - ศูนย์บริการคนทั่วไปที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ศูนย์
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการฟื้นฟู รักษาพยาบาล ดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดำเนินโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและนำเสนอโอกาสและข้อจำกัดในการผลักดันให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสามารถเป็นหน่วยร่วมจัดบริการได้
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ
หน่วยงานที่ร่วมมือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ระดับความร่วมมือ ระดับประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้) ผลจากการวิจัยนี้ นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประกาศกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเป็นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งส่งผลให้
    »» มีการออก ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ซึ่งมีเพิ่มข้อความที่มีสาระสำคัญ คือ "ข้อ 3/1 ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การรับรอง หรือศูนย์บริการอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดไว้ เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545" (ลงนามเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562)
    »» และมีการกำหนดนโยบายที่มีเป้าหมายการพัฒนาเชิงระบบที่ชัดเจนว่า ในปี 2563 จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนำร่อง ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเริ่มให้บริการได้จริงอย่างน้อยสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 3 แห่ง โดยขอให้วิทยาลัยราชสุดาทำหน้าที่สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานบริการและการพัฒนากำลังคนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปดังกล่าวต่อไป
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน https://rs.mahidol.ac.th/thai/activity/year-2019/002-2019/026-02-2019-002.html
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ