กลุ่มที่ 1: งานวิจัย/การสำรวจ/ ผลการศึกษา

มุมมองของครูต่อบทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก:
กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย มุมมองของครูต่อบทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก: กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย
ที่มาและความสำคัญ เพื่อศึกษาบทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวกในโรงเรียน
ขอบเขต/ พื้นที่ศึกษา โรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย จำนวน 4 โรงเรียน
    1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
    2. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
    3. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    4. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของดนตรีไทยในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย
แหล่งทุนสนับสนุน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่ร่วมมือ -
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนหูหนวก
ระดับความร่วมมือ ระดับประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้) ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (เผยแพร่ 1 มกราคม 2561)
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise/article/viewFile/10234/8580
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ