กลุ่มที่ 1: งานวิจัย/การสำรวจ/ ผลการศึกษา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
ที่มาและความสำคัญ มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการ รวมไปถึงการศึกษาความหมายของความสำเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการในมุมมองของคนพิการเอง และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการ
ขอบเขต/ พื้นที่ศึกษา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ประกอบอาชีพอิสระและประสบความสำเร็จในอาชีพในเขตภาคกลางของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความหมายของความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการ
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 2560)
หน่วยงานที่ร่วมมือ -
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คนพิการที่สนใจในการประกอบอาชีพอิสระ และครอบครัวของผู้พิการ
ระดับความร่วมมือ ระดับประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้) แนวทางสำหรับคนพิการที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระให้ประสบความสำเร็จในอาชีพของตน (เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2562)
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/228446
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ