กลุ่มที่ 1: งานวิจัย/การสำรวจ/ ผลการศึกษา

การบริหารและบริการสนับสนุนผู้เรียนพิการในวิทยาลัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย การบริหารและบริการสนับสนุนผู้เรียนพิการในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มาและความสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและนักศึกษาพิการ ผู้บริหารและบุคลกากรในสถานศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิของคนพิการ ธรรมชาติของผู้เรียนที่มีความพิการประเภทต่างๆ และควรมีการเตรียมการในการบริหารจัดการและการให้บริการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในชั้นเรียนได้เท่าเทียมกับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความพิการเช่นเดียวกับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป ให้สามารถสำเร็จการศึกษาและได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการต่อไป
ขอบเขต/ พื้นที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 170 คน, ครูผู้สอน จำนวน 733 คน, แกนนำในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 20 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและบริการสนับสนุนผู้เรียนพิการ
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่วยงานที่ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนและนักศึกษาพิการ
ระดับความร่วมมือ ระดับประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้) การจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาพิการในสถานศึกษาสังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2562)
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/93332
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ