ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 1 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 2 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 3 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 4 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 5 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 8
 
ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 10 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 11 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 12 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 13 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 14 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 15 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 16 ภาพแสดง SDGs Goals หัวข้อที่ 17


กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 4


ภาพงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 6

The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019

ภาพโครงการต้นแบบนำร่อง (non-degree) 'Flexible Education' program สำหรับผู้พิการ

โครงการต้นแบบนำร่อง (non-degree) 'Flexible Education' program สำหรับผู้พิการ

ภาพการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ AI Trainer สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ AI Trainer สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ภาพการฝึกอรม หลักสูตรภาษาไทย 45 ชั่วโมง

การฝึกอรม "หลักสูตรภาษาไทย 45 ชั่วโมง" ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

ภาพการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563

ภาพการฝึกอบรม International Training Course Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan

International Training Course "Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan"

ภาพโครงการ Transforming Future of Work for Gender Equality: Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability

โครงการ Transforming Future of Work for Gender Equality: Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability

ภาพกิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง Web Accessibility for Blind and Low Vision Person ให้แก่ Mr. Dorji Phuntsho จาก Disabled Person's Association of Bhutan ประเทศภูฏาน

กิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง Web Accessibility for Blind and Low Vision Person ให้บุคลากรของ Disabled Person's Association of Bhutan

ภาพโครงการ Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1 : Run for Ratchasuda ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการ "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1 : Run for Ratchasuda" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ภาพโครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการ

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการ

ภาพหน่วยบริการนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา


การบริหารและบริการสนับสนุนผู้เรียนพิการในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบริหารและบริการสนับสนุนผู้เรียนพิการในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มุมมองของครูต่อบทบาทดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก: กรณีศึกษาในโรงเรียนสอนคนหูหนวก

มุมมองของครูต่อบทบาทดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก: กรณีศึกษาในโรงเรียนสอนคนหูหนวก