ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ (DSS)

งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ (DSS)

ภาพการ์ตูนแสดงโลโก้ DSS ภาพอักษรเบรลล์และภาษามือแสดงคำว่า DSS

งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ หรือเรียกสั้นๆว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปโดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาลักษณะการให้บริการ

 • ๑) จัดทำบริการสนับสนุนรายบุคคลโดยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งศักยภาพของนักศึกษาพิการ
 • ๒) จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักศึกษา
 • ๓) ให้คำปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่ม
 • ๔) ให้บริการระบบ One Stop Service โดยนักศึกษาพิการติดต่อขอรับบริการที่จุดเดียวคืองาน DSS
 • ๕) ให้บริการระบบอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการเฉพาะบุคคล

ชนิดของการบริการ

งานDSSให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ในมหาวิทยาลัยมหิดลเฉพาะด้านการเรียนเท่านั้นโดยได้กำหนดการให้บริการดังนี้

บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น

 • ๑) บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
 • ๒) บริการจัดทำเอกสารขยายขนาดตัวอักษร
 • ๓) บริการบันทึก และสำเนาเทปเสียงการเรียนการสอน
 • ๔) บริการจัดทำหนังสือเสียงระบบเดซี่การเรียนการสอน
 • ๕) บริการจัดรูปแบบเอกสารหรือรายงานไม่เกิน ๓๐ หน้าโดยจะต้องพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
 • ๖) บริการจัดทำ PowerPoint โดยพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
 • ๗) บริการอ่านหนังสือ อัดเสียง mp๓
 • ๘) บริการพิมพ์เอกสารหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนลงMicrosoft Word ไม่เกิน ๓๐ หน้าต่อ ๑ ครั้ง
 • ๙) บริการแปลงไฟล์PDF เป็น Microsoft word
 • ๑๐) บริการผลิตเอกสารเบรลล์
 • ๑๑) บริการผลิตสื่อภาพนูน วันละไม่เกิน ๑ ภาพ
 • ๑๒) บริการให้คำปรึกษา

บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

 • ๑) บริการสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ๒) บริการให้คำปรึกษา

บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว

 • ๑) ดูและเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย เช่น ทางลาด ลิฟท์ ราวจับ ห้องเรียน ห้องน้ำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
 • ๒) ให้ยืมสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยในการเขียนและพิมพ์ รถ wheelchair
 • ๓) บริการให้คำปรึกษา

ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการนักศึกษาพิการ (ระบบ One Stop Services)

 • ๑) ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกครั้ง นักศึกษาพิการจะต้องลงทะเบียนแรกรับที่ผู้ประสานงาน DSS ของวิทยาลัยฯ
 • ๒) ผู้ประสานงาน DSS จะเป็นผู้ทำการนัดเวลาและสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพความพิการ ในปัจจุบัน บริการที่ร้องขอ และรายละเอียดของเอกสารความพิการที่นักศึกษาจะต้องจัดส่ง
 • ๓) นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ๔) ผู้ประสานงาน DSS ทำการประสานงานในการจัดประชุมทีม เพื่อจัดบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ โดยพิจารณาการบริการตามความต้องการจำเป็นและตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 • ๕) ผู้ประสานงาน DSS แจ้งผลการพิจารณาของทีมให้นักศึกษาพิการทราบ
 • ๖) เมื่อนักศึกษาพิการต้องการใช้บริการ งานDSSได้มีระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษากรอกแบบขอรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่งานDSS โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
 • ๗) เจ้าหน้าที่ DSS ตรวจสอบงาน กำหนดวันรับงานก่อนจะตัดสินใจสามารถให้บริการตามความต้องการของนักศึกษาได้หรือไม่
 • ๘) เจ้าหน้าที่ DSS จะทำหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการต่างๆ หรือประสานงานกับอาสาสมัคร เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการ
 • ๙) เจ้าหน้าที่งานบริการต่างๆ หรืออาสาสมัครดำเนินการตามคำร้องขอในแบบขอรับบริการ
 • ๑๐) งานบริการวิชาการต่างๆ หรืออาสาสมัครส่งงานให้เจ้าหน้าที่ DSS
 • ๑๑) นักศึกษารับงานที่แล้วเสร็จตามวันที่กำหนด ได้ที่งาน DSS

หมายเหตุ

 • ๑. การขอใช้บริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการประสานงานกับอาสาสมัครอย่างน้อย ๓ วันในเวลาราชการ จากนั้นอาสาสมัครจะใช้เวลาอย่างน้อย ๓ - ๔ วันในการจัดรูปแบบเอกสารรายงาน(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน)
 • ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ และscanner ที่ห้องDSS ถ้าต้องการขอใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อจองคิว
 • ๓. ขอรับไฟล์งานเพียง ๑ ไฟล์ หรือ ๑ ชิ้นงานในแต่ละครั้ง ถ้ามีงานหลายชิ้นควรรอจนงานแรกเสร็จสิ้นก่อนจึงส่งไฟล์งานที่ ๒

สถานที่ให้บริการ

งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร ๐๒ - ๘๘๙๕๓๑๕ - ๙ ต่อ ๑๒๐ - ๑๒๑

วันจันทร์- ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น.- ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

E-mail address : dss.mahidol@gmail.com