ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลภาพ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ภาพ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ภาพ ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ ภาพ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสิรฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
มูลนิธิราชสุดา
กรรมการ
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ที่ปรึกษาพิเศษ สกสว.
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สวทช.
กรรมการ
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสิรฐ
ที่ปรึกษา สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการภาพ ศ.วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธ์ ภาพ นายวิทยุต บุนนาค ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์
ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
กรรมการ
นายวิทยุต บุนนาค
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
กรรมการ
ผู้บริหาร
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
คณบดี
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
teerasak.sri@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
sunanta.kli@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา
nuttaneeya.tor@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
natee.che@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ นางสาวธิดารัตน์  นงค์ทอง
นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
ผู้ช่วยคณบดี
tidarat.non@mahidol.ac.th