ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ : wachara.rie@mahidol.ac.th

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อีเมล์ : teerasak.sri@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา  ขลิบทอง

อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

อีเมล์ : sunanta.kli@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

Email : nuttaneeya.tor@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ อาจารย์  ดร.นัทธี เชียงชะนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อีเมล์ : natee.che@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพอาจารย์ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

อาจารย์ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

อีเมล์ : paranee.vis@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

อีเมล์ : ranee.san@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัยญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

อีเมล์ : sutha.lue@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพอาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์

อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์

ผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ

อีเมล์ : nattawit.sup@mahidol.ac.th


ภาพนางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

ผู้แทนสายสนับสนุนทั่วไป

อีเมล์ : sasithorn.jam@mahidol.ac.th