ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล | ประวัติสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓โดยผู้ริเริ่มความคิดให้มีสภาอาจารย์คือ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี (อ.. ทวี เชื้อสุวรรณทวี - สมัยนั้น) ที่เห็นว่าวิทยาลัยราชสุดามีการขยายตัวมากขึ้น มีจำนวนบุคลากรมากขึ้น โดยเฉพาะจำนวนอาจารย์เพิ่มมากขึ้น แต่การทำงานของอาจารย์ รวมทั้ง การเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แก่วิทยาลัยยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานยังไม่ประสานกันมากนัก จึงคิดจัดตั้งสภาอาจารย์ และได้ผลักดันเรื่องนี้ โดยนำข้อบังสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๖ มาเป็นแม่แบบในการจัดทำร่างข้อบังคับสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา และ นำเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา ในสมัยนั้น คือ อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ให้ความเห็นชอบ ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา เห็นว่าการมีสภาอาจารย์ จะช่วยให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำการบริหารงานให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ลงนามในข้อบังคับดังกล่าว ข้อบังคับสภาอาจารย์จึงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์และเหตุการณ์สำคัญในแต่ละสมัย มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ รวม ๒ วาระ และรักษาการประธานสภาอาจารย์ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗)

ยุคนี้เป็นยุคเริ่มต้นของสภาอาจารย์ สภาอาจารย์เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างอาจารย์ อาจารย์ส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจบทบาทของสภาอาจารย์มากขึ้น และยังเป็นยุคที่เกิดสำนักงานสภาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีห้องสำนักงานและมีเจ้าหน้าที่ ๑ คน ทำหน้าที่ธุรการสภาอาจารย์

๒. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ - เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๗)

ยุคนี้สภาอาจารย์ได้แสดงบทบาทการเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร ตามบทบาทสภาอาจารย์อย่างแท้จริง มีการประชุมเพื่ออภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา สมาชิกสภาอาจารย์เริ่มเห็นศักยภาพและความสำคัญของสภาอาจารย์ ยุคนี้ประธานสภาอาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยราชสุดา ครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ยุคนี้ได้มีการดำเนินโครงการสัมมนาจัดทำแผนสภาอาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานของสภาอาจารย์ และแผนพัฒนาอาจารย์
 • ๒) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ ในบรรยากาศของความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย และความมีสมานฉันท์ และนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานอย่างมีเอกภาพ

ผศ.ทวี ได้ลาออกจากการเป็นประธานสภาอาจารย์ เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา

๓. ผศ.เบญจพร ศักดิ์ศิริ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ยุคนี้เป็นยุคที่เน้นการวางระบบการบริหารภายในสภาอาจารย์ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการแจกแจงรายรับรายจ่าย มีการวางระบบให้อาจารย์เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมการประชุม และเริ่มมีการจัดทำสถิติการเข้าประชุมของอาจารย์ ยุคนี้สภาอาจารย์ได้ดำเนินโครงการสัมมนาสภาอาจารย์ เรื่อง "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม คือ

 • ๑) การปฏิวัติหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
 • ๒) การกำหนดมาตรฐานภาระงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๓) การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์

ผศ.เบญจพร ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ไม่ครบวาระเนื่องจากลาไปทำงานวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

๔) อ.อรุณี ลิ้มมณี (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)

ยุคนี้เป็นยุคที่คณาจารย์ของวิทยาลัยราชสุดาให้ความสนใจเรื่องความก้าวหน้าในสายงาน การขอตำแหน่งทางวิชาการ และได้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายของวิทยาลัยฯ ที่จะให้การสนับสนุนอาจารย์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสานต่องานสภาอาจารย์ในยุคก่อนหน้า เช่น การประเมินและติดตามผลโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเสนอให้กับผู้บริหาร

อ.อรุณี ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ได้ไม่นาน ได้ลาออกเพื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศ

๕. ผศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี (เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ - เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๐)

ยุคนี้เป็นยุคที่สภาอาจารย์ เน้นบทบาทการพัฒนาอาจารย์ โดยได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาจารย์ วิทยาลัยราชสุดาประจำปี ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ๑) พิจารณาผลงานวิชาการ หลักเกณฑ์ และแบบประเมินการปฏิบัติงานคณาจารย์ของวิทยาลัยราชสุดา
 • ๒) ระดมความคิดเห็นคณาจารย์อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ปรับปรุง จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๐- ๒๕๕๒

จากโครงการดังกล่าว ทำให้สภาอาจารย์ได้คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ซึ่งยึดหลักการประเมินผลตามผลงานที่แท้จริง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ สภาอาจารย์ได้ร่วมกันร่างระเบียบวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การให้ทุนอุดหนุนบุคลากรเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีเป้าหมายกระตุ้นให้บุคลากรของวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัย ตำรา หนังสือ และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐

ผศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวีได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดาฝ่ายบริหาร

๖. ดร.พลอย สืบวิเศษ (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๐)

ยุคนี้สภาอาจารย์ส่งเสริมบทบาทอาจารย์ด้านการพัฒนางานวิจัย โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของอาจารย์เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม คือ

 • ๑) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา
 • ๒) การอบรม เรื่อง "การสร้างเสริมความสุขในชีวิตและการทำงานด้วยนพลักษณ์"
 • ๓) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย"

นอกจากนี้สภาอาจารย์ยังได้ร่วมมือกับสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม และคุณธรรมของคณาจารย์

ดร.พลอย รับตำแหน่งได้ไม่นาน ได้โอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำ ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๗. ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ - เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ยุคนี้สภาอาจารย์เน้นการเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิกสภาอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยรับทราบอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ มีการนำรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และเอกสารประกอบการประชุมสภาอาจารย์ขึ้น intranet มีการปรับแก้ข้อบังคับสภาอาจารย์ จากเดิมอาจารย์ทุกคนเป็นสมาชิกสภาอาจารย์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ของวิทยาลัยราชสุดาให้มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสภาอาจารย์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามบทบาทสภาอาจารย์มากยิ่งขึ้น มีการเสนอแนะผู้บริหารวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ มีการประสานงานผ่านสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการของบุคลากร วิทยาลัยราชสุดา คนพิการ รวมถึงนโยบายด้านการรับนักศึกษาพิการ นอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือ / เครือข่ายระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ยุคนี้สภาอาจารย์ได้ดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๓ โครงการ คือ

 • ๑) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
 • ๒) โครงการปรับปรุงคู่มือการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
 • ๓) โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

โครงการสภาอาจารย์ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

 • ๑) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
 • ๒) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพอาจารย์ สภาอาจารย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
 • ๓) โครงการจรรยาบรรณ : เสริมสร้างศักยภาพความเป็นอาจารย์ สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

๘. อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๔)

๙. ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ (วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

ยุคนี้สภาอาจารย์เน้นโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะกับสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา โดยการส่งต่อนโยบายและข้อมูลต่างๆ ที่ประธานสภาอาจารย์รับทราบจากการประชุมสภาคณาจารย์ การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน และการประชุมอื่นๆ สู่สมาชิกสภาอาจารย์ โดยประธานสภาอาจารย์ได้ทำการสรุปสาระสำคัญจากการประชุมต่างๆ ส่งให้สมาชิกสภาอาจารย์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สมาชิกสภาอาจารย์รับทราบข้อมูลต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาอาจารย์เสนอแนะต่อคณบดีตามบทบาทหน้าที่ของสภาอาจารย์ รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ในวิทยาลัยราชสุดาที่ประธานสภาอาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยรวมด้วย

โครงการที่สภาอาจารย์ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วย

๑.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วิทยาลัยราชสุดาองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (เฉพาะครึ่งปีหลัง โดยดำเนินโครงการต่อเนื่องจากสภาอาจารย์ชุดก่อน)

หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย

 • ครั้งที่ ๑ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากร
 • ครั้งที่ ๒ เรื่อง การรวบรวมเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากร
 • ครั้งที่ ๓ เรื่อง ๕ เดือน ๕ วัน ในฐานะ Fulbrighter in USA : สุข ทุกข์ และการเรียนรู้เพื่อเติบโตแห่งตนและองค์กร โดยมี รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นวิทยากร
 • ครั้งที่ ๔ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากร
 • ครั้งที่ ๕ เรื่อง กระบวนการในการส่งเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากร

๒.โครงการอบรม เรื่อง เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมี ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา เป็นวิทยากร

๓.โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเป็นการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ร่วมกันทั้งวิทยาลัย และได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยราชสุดาด้วย

โครงการที่สภาอาจารย์ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยเป็นการนำตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยราชสุดาด้วย

ผศ.ดร.พรพรรณ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการตรวจรายงานการประชุมสภาอาจารย์ที่ทำให้สมาชิกสภาอาจารย์บางท่านเกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาที่ปรากฏในรายงานการประชุม

๑๐. ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ผศ.ดร.พรพรรณ์ ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์อีกครั้ง และยุคนี้ได้มีแนวนโยบายเดิม คือเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาอาจารย์ นอกจากนี้ได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงข้อบังคับวิทยาลัยราชสุดา ว่าด้วย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้จัดทำเป็นประกาศวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ส่งผลให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์ชุดใหม่ในเวลาต่อมา และวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์ชุดใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

โครงการที่สภาอาจารย์ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ประกอบด้วย

๑.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย

 • ครั้งที่ ๑ เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมี รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นวิทยากร
 • ครั้งที่ ๒ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นวิทยากร
 • คครั้งที่ ๓ เรื่อง โทรทัศน์คนหูหนวกไทย โดยมี อ.ราษฎร์ บุญญา เป็นวิทยากร
 • ครั้งที่ ๔ เรื่อง การสอนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับคนหูหนวก โดยมี อ.รานี เสงี่ยม เป็นวิทยากร

๒ โครงการ Research Services 2013 : การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับคนพิการทางการได้ยินระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับบริการจากศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมให้กับสมาชิกสภาอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เพื่อผลักดันให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะการสอนนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน

ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดาตามประกาศวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป โดยได้ทำหน้าที่รักษาการประธานสภาอาจารย์จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๑. อ.ดร.ธีระศักดิ์ ศรีสุรกุล (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

อ.ดร.ธีระศักดิ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา ตามประกาศวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. ๒๕๕๖