ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

เกี่ยวกับสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติสภาอาจารย์

ประกาศวิทยาลัยราชสุดาเรื่อง "สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. ๒๕๕๖"

ข้อบังคับวิทยาลัยราชสุดา ว่าด้วย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551(ยกเลิก)

ข้อบังคับวิทยาลัยราชสุดา ว่าด้วย สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543 (ยกเลิก)

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสภาอาจารย์

ภาพ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธ์
ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี
รองประธานสภาอาจารย์
ภาพ อาจารย์ ดร.อภิญญา ธาตุสุวรรณ์
อาจารย์ ดร.อภิญญา ธาตุสุวรรณ์
เลขานุการสภาอาจารย์
ภาพ อาจารย์นัทที ศรีถม ภาพ อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี ภาพ อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ
อาจารย์นัทที ศรีถม อาจารย์อภิชาติ ธรรมมุลตรี อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ
กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์  

----------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกสภาอาจารย์

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ภาพ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ภาพ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ภาพ อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล ภาพ อาจารย์ ธรรม จตุนาม
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล อาจารย์ธรรม จตุนาม
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง ภาพ อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ภาพ อาจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร ภาพ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ภาพ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ผศ.ดร.อาดัม
นีละไพจิตร
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ ราษฎร์ บุญญา ภาพ อาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ ภาพ ผศ.ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ ภาพ ผศ.รานี เสงี่ยม ภาพ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา
อาจารย์ราษฎร์ บุญญา อาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์
ม่วงประสิทธิ์
ผศ.ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ ผศ.รานี เสงี่ยม อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ภาพ อาจารย์ ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช ภาพ อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา ภาพ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน ภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง
อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช ผศ.ดร.นัทธี เชียงชะนา อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย ภาพ สิรินทรา ฤทธิเดช ภาพ สิรินทรา ฤทธิเดช ภาพ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงสกุล ภาพ อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
ผศ.ดร.สุธา เหลือลมัย อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล อาจารย์สิรินทรา ฤทธิเดช อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงสกุล อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
ภาพ อาจารย์กุลยา ไทรงาม ภาพ อาจารย์พชร นิลมณี
อาจารย์กุลยา ไทรงาม อาจารย์พชร นิลมณี
สมาชิก สมาชิก