ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ประวัติวิทยาลัยราชสุดา | ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ภาพ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ดำรงตำแหน่ง : ๒๖ กันยายน ๒๕๓๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๔๐

ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง บุญญานันต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง บุญญานันต์

ดำรงตำแหน่ง : ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑

ภาพ อาจารย์ ดร.จิตประภา  ศรีอ่อน

ดร. จิตประภา ศรีอ่อน

ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

ภาพ อาจารย์ ดร.สุมาลี  ดีจงกิจ

ดร.สุมาลี ดีจงกิจ

ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภาพ อาจารย์ ผศ.ดร. พิมพา  ขจรธรรม

ผศ.ดร. พิมพา ขจรธรรม

ดำรงตำแหน่ง : ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

ภาพ รศ. ดร. ทวี  เชื้อสุวรรณทวี

รศ.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี

ดำรงตำแหน่ง : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน