ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น

ภาพนางสิริพร พลายแสง
นางสิริพร พลายแสง
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้างานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการมองเห็น
อีเมล์ :siriporn.chu@mahidol.ac.th

หน่วยผลิตสื่อ


ภาพนางรุจิรา สงขาว ภาพ นายวรวิทย์ แก้วเกิด ภาพ นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ์
นางรุจิรา สงขาว นายวรวิทย์ แก้วเกิด นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการอักษรเบรลล์ เจ้าหน้าที่อักษรเบรลล์ นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : rujira.sog@mahidol.ac.th อีเมล์ :woravtt.kai@mahidol.ac.th อีเมล์ :supranee.srs@mahidol.ac.th

ภาพนางสาวณัฐวดี หอมกุหลาบ
นางสาวณัฐวดี หอมกุหลาบ
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :sureerut.hom@mahidol.ac.th

หน่วยฝึกอบรม

ภาพนางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี ภาพนางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี นางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สาขาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น
รักษาการหัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :nuchanard.tod@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :janjira.pea@mahidol.ac.th