ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานบริการวิชาการ
งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ

ภาพนางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ
อีเมล์ :อีเมล์ : neartnapa.anu@mahidol.ac.th

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ

ภาพนางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :janjira.pea@mahidol.ac.th

หน่วยให้คำปรึกษา

ภาพนางสาวธิดารัตน์  นงค์ทอง ภาพนางสาวณัฐกา สงวนวงษ์
นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์
นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
(ผู้เชี่ยวชาญ)
นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์ :tidarat.non@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ

หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ภาพนางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ ภาพ นายเจน ชัยเดช ภาพ นายยุทธิชัย รัตนสากล
นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ นายเจน ชัยเดช นายยุทธิชัย รัตนสากล
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : neartnapa.anu@mahidol.ac.th อีเมล์ :jane.cha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :yatichai.rat@mahidol.ac.th